Bronnenlijst

Bij het onderzoek van de huizengeschiedenissen op de site wordt veel gebruik gemaakt van de volgende bronnen. Op de pagina’s ‘nadere informatie’ van de betreffende verhalen wordt daarnaar veelal beknopt verwezen. Hieronder vindt u een korte toelichting over de bron en nadere informatie over de vindplaats en de digitale beschikbaarheid.

10e penning 1543
Kohier van de 10e penning 1543 betreft een huizenbelasting, waarvan driekwart voor rekening van de eigenaar en een kwart voor rekening van de huurder kwam. Het register vermeldt de naam van de bewoner. (Huizen met een huurwaarde van minder dan 1 pond (2 gulden) waren vrijgesteld van de heffing.)
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Archief Staten van Holland voor 1572, 3.01.03 nr 187 (In druk uitgegeven door Gerrit Verhoeven)

10e penning 1553
Kohier 10e penning 1553. Een huizenbelasting, waarbij de eigenaren tweederde betaalden, de huurders een derde.
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Archief Staten van Holland voor 1572, 3.01.03 nr 590 [Niet digitaal raadpleegbaar] 10e penning 1556 Kohier

10e penning 1556
Een huizenbelasting, als in 1553. Het kohier vermeldt of er sprake is van een huurhuis en soms de naam van de huurder, ook vaak de naam van een volgende belastingplichtige (eigenaar?). Het kohier lijkt dus langere tijd in gebruik geweest te zijn (voor en na de grote pestepidemie van 1557?) Huizen met een huurwaarde van minder dan 6 gulden per jaar blijken vrijgesteld.
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Archief Staten van Holland voor 1572, 3.01.03 nr 926 [Niet digitaal raadpleegbaar]

10e penning 1561
Kohier 10e penning 1561. Belasting van een tiende van de huurwaarde, te betalen door de gebruiker (bewoner). Het register vermeldt vaak tevens de eigenaar van een huurpand. Huizen met een huurwaarde van minder dan zes carolus gulden per jaar waren vrijgesteld.
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Staten van Holland voor 1572 no. 1240 (Transcriptie ter inzage in Stadsarchief) [Niet digitaal raadpleegbaar]

100e penning 1569
Kohier van de 100e penning van die ‘meuble’ goederen binnen Delft in 1569. Heffing van één procent van de waarde van het huis + inboedel bij de rijkere bewoners van de stad.
Vindplaats:Rijksarchief in Brussel, Audiëntie 618/36. In fotokopie beschikbaar in Stadsarchief Delft. (Bewerkt tot database, KvdW.) [Niet digitaal raadpleegbaar]

100e penning 1578
Kohier van de 100e penning 1578. Betreft een heffing van één procent van de waarde van de huizen, voor tweederde te betalen door de eigenaar en voor een derde door de huurder. Het register vermeldt zowel eigenaar als bewoner.
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Archief van de Staten van Holland 1572-1795, 3.01.04.01, no. 1290 JJ. [Niet digitaal raadpleegbaar]

Adresboek
(Commercieel uitgegeven) Adresboeken met gegevens ontleend aan het bevolkingsregister zijn vrij geregeld uitgegeven tussen 1881 en 1938, en daarna in de jaren 1949, 1966 en 1969. Vanaf 1899 bevatten ze per straat de namen van alle (hoofd)bewoners. Voordien alleen van bewoners met een beroep of functie van aanzien. Vindplaats: bibliotheek Stadsarchief Delft, raadpleegbaar via “gedigitaliseerde bronnen” op de website.

Belasting op huurwaarde 1814-1852 (1820)
Tussen 1814 en 1852 werd jaarlijks bij bewoners belasting geheven ter bestrijding van de kosten van plaatselijke voorzieningen zoals politie, brandweer en vuilophaal. De aanslag werd bepaald naar de huurwaarde van de woning.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 10 Gemeenteontvanger, nrs 616-656. Het kohier van 1820 is als enige online raadpleegbaar (19-622) en opgenomen in de database van de website van het archief onder de toegang “geografie”, d.w.z. vindbaar op het toenmalige wijkadres.

Bevolkingsregister
Het bevolkingsregister van Delft geeft voor de periode 1846-1938 informatie over de bewoners van de huizen. De gegevens van na 1938 zijn nog niet openbaar. De vier oudste registers (1846-1849) (1850-1859) (1864-ca 1875) (1877-1892) zijn straatgewijs van opzet. Het bevolkingsregister geeft tal van bijzonderheden over de gezinssamenstelling, inwoning, geloof, beroep etcetera. Het laatste register van deze serie, begint op het moment dat Delft overstapte op de moderne straatnummering en geeft de sleutel voor de omnummering van wijknummer naar het huidige straatnummer.
Het bevolkingsregister na 1892 is alfabetisch van opzet, en werkt vanaf 1909 tot 1938 met zogenoemde ‘gezinskaarten’. Daarnaast bestond echter ook een schaduwregister met ‘woningkaarten’, die op adres een verwijzing naar de namen van de opeenvolgende hoofdbewoners geeft.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, online te raadplegen via de website, zowel op naam in “personen” als op adres in “geografie”.

Burgelijke Stand
Geboorte-, Trouw- en Overlijdensakten van de Burgerlijke Stand, sinds 1811.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, online te raadplegen via de website.

Buskruitschade 1654
Inventarisatie van de schade van de ontploffing van het buskruitmagazijn van de Staten van Holland in het voormalige Clarissenklooster aan de Paardenmarkt in 1654 en de daarvoor betaalde schadevergoeding. Daarbij liepen velen woningen in de noordoosthoek van de stad grote schade op, die voor een deel op de overheid viel te verhalen.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nrs 2065 en 2066. (Opgenomen in de database van de website van het archief)

Bijzondere belasting 1809
Register voor de Quotisatie in de buitengewone belasting van 3 miljoen volgens besluit 1808, Een bijzondere belasting op ‘welstand’ die werd geheven van iedereen die niet in de armenzorg viel. Laagste tarieven waren ¦ 0,10 en ¦ 1,-. Hieraan zijn in de betere straten vaak de inwonende dienstboden te herkennen.
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Archief departement Maasland 3.02.08, no. 723.[Niet digitaal raadpleegbaar]

Commissie van Fabricage
Bouwvergunningen afgegeven door de gemeentelijke Commissie voor Fabricage in de periode 1816-1894.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 27 Commissie van Fabricage. (Nog niet gedigitaliseerd)

Consenten (vergunningen)
Voor het gebruik van de openbare straat voor het plaatsen van een hek, pothuis, secreetput of naar buiten openslaande staldeuren moest een vergunning worden aangevraagd en een jaarlijkse ‘recognitie’ worden betaald. Die vergunningen werden aangetekend in de zogenoemde “consent- of recognitieboeken”.
Vindplaats: Stadsarchief, Archief 1, nrs 4620-4622. [Het oudste boek van deze serie over de periode 1597-1663 is opgenomen in de database van de website van het archief.]
In de periode 1844-1911 gold iets soortgelijks voor het gebruik van de openbare weg voor bouwwerkzaamheden, zoals het plaatsen van een steiger of het storten van puin. De vergunnigen daarvoor zijn te vinden in Stadsarchief Delft, Archief 2, nrs 6091-6104. [Binnenkort ook opgenomen in de database van de website van het archief.]

Delftsche Courant
(Verkoop-)advertentie in de Delftsche Courant.

Deuren en Vensters 1810
Kohier belasting op deuren en vensters, opgave 1810.
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Archief departement Maasland 3.02.08, no. 752.[Niet digitaal raadpleegbaar]

Doop-, Trouw- en Begraafregisters
Doop-, trouw- en begraafboeken. De kerkelijke administratie van familiegegevens. Begraafboeken geven vaak adresaanduiding, trouwboeken ook, maar dat betreft (bij jong-gehuwden) het ouderlijk huis.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, online doorzoekbaar op de website.

Duit op de Gulden
Betreft een belasting op de verkoop van onroerend goed ten behoeve van de armenzorg ter grootte van een duit (1/8 stuiver) op elke gulden van de verkoopprijs (dus 0,625 %) De boekhouding hiervan is over de jaren 1597-1644 (incompleet) te vinden in het archief van de Kamer van Charitate 447. En voor de jaren 1647-1650 in het Stadsarchief, Archief 1, nr 3965. [De data van de jaren 1597-1644, voor zover bewaard gebleven, zijn opgenomen in de database van de website van het archief, de data van de jaren 1647-1650 (nog) niet]

Familiegeld 1674
Kohier van het Groot Familiegeld uit 1674. Dit register geeft informatie over het vermogen van Delftenaren die voor ‘meer dan duijsent gulden gegoed sijn’ en onder andere de bekleders van openbare ambten. Deze belasting van rijkere bewoners (die overigens nooit echt geïnd is), betrof een 200e penning, dat wil zeggen een half procent van het geschat vermogen. (De looproute van dit register is moeilijk te reconstrueren en niet volledig betrouwbaar.)
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Rekenkamer ter Auditie, 3.01.28, no.15. [Niet digitaal raadpleegbaar]

Familiegeld / 100e penning 1690
Kohier van de 100e penning in 1690. Deze belasting betrof een 100e penning (1%) op het vermogen van bewoners. Zowel de heffing als de opzet van het register zijn vergelijkbaar met die van het familiegeld van 1674. (Ook de looproute van dit register is lastig te reconstrueren.)
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nr 4112. [Niet digitaal raadpleegbaar]

Familiegeld 1715
Kohier van het Familiegeld, geheven op personen die meer dan 500 gulden per jaar verteerden. Het familiegeld telde negen tariefklassen: ¦ 5,- ( ¦ 500-1000); ¦ 10,- (¦ 1000-2000); ¦ 20,- (¦ 2000-¦ 3000); ¦ 40,-(¦ 3000-4000); ¦ 60 (¦ 3000-4000); ¦ 80,-(¦ 4000-5000); ¦ 100,-(¦ 5000-7500); ¦ 150 (¦ 7500-10.000) en ¦ 200 (meer dan ¦ 10.000).
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nr 4111.

Geconfisceerde goederen 1572
Blaffert van mr Bernardus van Wely, Ontvanger particulier van de geannoteerde goederen in 't Quartier Delft ende Delflandt over de jaren 1572 t/m 1576. Dit betreft de administratie van de geconfisqueerde goederen van Spaansgezinde 'glippers' die in de Geuzentijd de stad hadden verlaten, waaronder diverse (huur)huizen en brouwerijen.
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Grafelijke Rekenkamer, no.683 (toegang 128 van Eldermans) [Niet digitaal raadpleegbaar; transcriptie te raadplegen in studiezaal archief]

Haardstedenregister 1600
Register van het haardstedegeld in 1600. Dit register voor een belasting op stookplaatsen vermeldt zowel de eigenaar als de eventuele huurder van een pand, en bovendien tal van bijzonderheden als huisnamen en beroepen.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief afd. I, nr 4081. [Opgenomen in de database van de website van het archief; transcriptie te raadplegen in studiezaal archief]

Haardstedenregister 1638
Belastingregister op stookplaatsen.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nr 4082. [Opgenomen in de database van de website van het archief]

Huizenprotocol circa 1585-1648
Register van met losrente belaste huizen (Ook wel genoemd ’oudste huizenprotocol’), waarin een registratie van het huizenbezit binnen de stad met de daarop rustende schulden. Incompleet. Bewaard gebleven is het gedeelte van de stad ten westen van de Koornmarkt en ten noorden van de Voldersgracht – Vlamingstraat. Zuidoostelijke deel van de stad ontbreekt. Achterin het register bevindt zich echter wel apart gefolieerd gedeelte betreffende de ‘Vlaamse huisjes’, gebouwd op het terrein van het voormalig Sint-Ursulaklooster, en de huizen in het voormalige Sint-Agnesklooster.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nr 2249 [Opgenomen in de database van de website van het archief en het huizendata-programma His Gis]

Huizenprotocol circa 1648-1811 / Waarbrieven
Dit huizenprotocol kan gezien worden als een soort stedelijke voorloper van het latere landelijke kadaster. Bevat de namen van de opvolgende eigenaren per pand en een verwijzing naar de overdrachtsakten in de zogenoemde ‘Blafferts van Waarbrieven’ in de vorm van een letter/cijfercombinatie van het oude boek plus paginanummer. In deze ‘waarbrieven’ is de datum en prijs van de verkoop te vinden. Het huizenprotocol vermeldt ook de hoogte van de hypotheekschuld die op het huis rustte.
Vindplaats Huizenprotocol: Stadsarchief Delft, Archief 1, nrs 2250-2269 [Opgenomen in de database van de website van het archief en het huizendata-programma His Gis]
Vindplaats Waarbrieven: Stadsarchief Delft, Archief 1, nrs 2282-2332. [Niet opgenomen in de database van de website van het archief, maar wel online te raadplegen via de letter/cijfer combinatie van het boek of het inventarisnummer, zoals vermeldt in His Gis]

Impost 1749
Register van s'Lands en Stads-impost. Belastingregister dat (eenmalig) alle bewoners van Delft omvat (en dus de bewoners van de huizen registreert), aangelegd als noodbelasting die de gehate verpachte belastingen op levensmiddelen moest vervangen, nadat in veel steden het woedende volk de belastingpachters en hun meubilair te lijf waren gegaan. De aanslag van deze (nood-)belasting was gebaseerd op het aantal monden en de welstand van de familie. Het register geeft daarover veel informatie. De belasting betrof zowel een landelijke als een stedelijke heffing. (Van de zeven registers ontbreekt er één met de gegevens van de adressen met verpondingsnummers 1-700 in het noordelijkste deel van de binnenstad.)
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nrs 1541-1546. [Opgenomen in de database van de website van het archief]

Inkwartiering 1805
Lijst van een heffing voor de inkwartieringskosten van militairen in 1805 en 1806.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nr 3309. [Niet digitaal raadpleegbaar]

Kadaster 1875
Taxatieregister van de herziening van de belastbare opbrengst voor het Kadaster in 1875.
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Archief Grondbelasting, no. 19. [Niet digitaal raadpleegbaar]

Kadaster 1900
Taxatieregister van de herziening van de belastbare opbrengst voor het Kadaster in 1900.
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Archief Grondbelasting, no.414. [Niet digitaal raadpleegbaar]

Kadastrale leggers (cq ‘artikelen’)
Registratie van de huiseigenaren in de zogenoemde ‘leggers’ van het kadaster. Deze leggers zijn terug te vinden onder het genoemde ‘artikelnummer’ in de Kadasterarchiefviewer (raadpleegbaar in d studiezaal van het archief).

Kadegeld 1667
Legger van 't diepen der wateren binnen de stad Delft, getekend 21 dec 1666. Dit register betreft een verrekening bij huiseigenaren van de kosten van onderhoud van de grachten, geheven naar de breedte van de bruikbare kade voor de deur. Het tarief was vier penningen per voet, ofwel drie stuivers per roede, waarbij de eigenaren alleen hoefden te betalen voor de bruikbare ruimte. Wie bruggen of publieke vuilniskribben voor de deur had, was voor daarvoor vrijgesteld. Bij het register heeft, gezien de verwijzingen, kennelijk een kaart gehoord, die verloren is gegaan. Het register geeft gegevens over de betalingen en eigenaren over de periode 1666 tot circa 1688.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1 nr 3510. [Opgenomen in de database van de website van het archief]

Kiesregister 1832
Lijst van belastingplichtigen die over het jaar 1832 voor meer dan f 27,‑ werden aangeslagen in de grond‑ en personele belasting, opgemaakt ten behoeve van het kiesrecht voor de vacante zetels in de Gemeenteraad.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 2

Koopbrief, zie de collectie Losse aanwinsten

Losse aanwinsten
Oude koopbrieven die door schenking of andere, soms onnavolgbare, wijze in de collectie van het Stadsarchief zijn beland. Terug te vinden onder het genoemde nummer.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, collectie ‘Losse aanwinsten’. Archief 598. [Niet digitaal raadpleegbaar]

Nieuw getimmerde huizen 1637-1654
Lijsten van huizen die wegens nieuwbouw tijdelijke vrijstelling kregen van de verponding (vastgoed belasting). Hiervan zijn twee varianten bekend. Een uit de stedelijke administratie en een in de archieven van de Staten van Holland. Sommige huizen komen op beide lijsten voor, andere alleen in een van de twee.
Vindplaats: Stadsarchief, archief 1, nr 4027 en Nationaal Archief, 3.01.29 Fin Holl NA, nr 478 [Beide niet gedigitaliseerd]

OAT 1832
Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van het nieuwe Kadaster uit 1832. De fiscale huurwaarde kwam ongeveer overeen met 75% van de werkelijk huurwaarde. Om de huizen in huurklassen te kunnen indelen en vergelijken werd van een aantal huizen de huurcontracten in de periode 1816-1825 opgevraagd door de Ingenieur Verficateur van het Kadaster, waarvan het archief in het Nationaal Archief Den Haag te vinden is. Vindplaats: Stadsarchief Delft/ Nationaal Archief [In druk uitgegeven en ook opgenomen in het huizendata-programma His Gis]

Notariële akten
Notariële akte, met vermelding van de naam van de notaris en de datum en het nummer van de akte, waarin de verkoop of boedelinventaris beschreven staan. Na 1935 zijn deze akten nog niet openbaar. Voor de ontsluiting van deze omvangrijke hoeveelheid akten op daarin voorkomende persoonsnamen heeft het Stadsarchief al vele jaren een vrijwilligersproject lopen dat nog talloze jaren voor de boeg heeft.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Oud Notarieel Archief (tot 1842) en Nieuw Notarieel Archief (1842-1906) [Ten dele opgenomen in de database van de website van het archief]

Personele Quotisatie 1745
Quohier van de Personeele Quotisatie over de stad Delft en Delfshaven. Een soort inkomstenbelasting voor personen met een inkomen boven ¦ 600,- verdeeld in 22 tariefklassen. Met informatie over personeel, koetsen, paarden etcetera van de rijkere Delftenaren. Getekend 20 febr. 1745. Van dit register bestaan ook twee versies, een Delftse en een Haagse.
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Rekenkamer ter Auditie, no. 31 en Stadsarchief Delft, Archief 1, nrs 4114 en 4115. [Niet digitaal raadpleegbaar]

Predikantenboekje
De wijkboekjes van de Hervormde predikanten geven veel namen van de (protestante) bewoners van huizen in de tijd voor het bevolkingsregister. De boekjes beslaan, afhankelijk van de wijk, de periode 1741-1825. De verzameling van bewaard gebleven boekjes is nogal onevenwichtig verdeeld over de stad. Van het zuidelijkste deel van de binnenstad (Achterom-Lange Geer- Gasthuislaan) is de serie compleet, van het noordelijkste deel ook voor de periode voor 1795, maar de twee stadswijken in het centrum is niet bewaard gebleven. Daarnaast is er ook een oud ledenregister van de eerste protestanten omstreeks 1600.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 445 van de Hervormde Kerk, nr. 473-483. [Hopelijk binnenkort digitaal raadpleegbaar]

Registre Civique 1811
Primitief bevolkingsregister van de manlijke volwassen inwoners, met hun geboortedatum. De registratie hield verband met de invoering van de militaire dienstplicht door Napoleon, vandaar dat deze gegevens van bewoners (met name ook de geboortedata) wel eens dubieus zijn.
Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Archief Departement Monden van de Maas 3.02.10.6, no.124 en 125 [Niet digitaal raadpleegbaar]

Stemregister 1803
Stemregister van 1803 waarin de keizers van de Bataafse Republiek geregistreerd staan
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nr 747. [Opgenomen in de database van de website van het archief]

Straatgeld 1767
Omslag voor het straatgeld op de hoofdgrachten Oude en Nieuwe Delft (Koornmarkt/Voorstraat), geheven bij de eigenaren.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nr 3526. [Niet digitaal raadpleegbaar]

Tijnsregister 1461-65
Register van de heffing van tijns of gravenhuur, een soort erfpacht, ontstaan als vergoeding voor horige plichten aan de graven van Holland. Het bedrag van deze grondbelasting staat in verhouding tot de grootte van het perceel. Aan de hoofdgrachten was de maat voor de heffing 5d (penningen) per roede (12 voet) perceelbreedte. Vindplaats: Nationaal Archief Den Haag, Grafelijke Rekenkamer van Holland, no. 297, gepubliceerd door Marg. Kossman in Delftse Studiën p 20-31. [Niet digitaal raadpleegbaar]

Verponding 1620
Register van de belasting op onroerend goed bezit in de periode 1620 tot 1632.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nr 4013. [Opgenomen in de database van de website van het archief en het huizendata-programma His Gis]

Verponding 1632
Register van de belasting op onroerend goed bezit in de periode 1632 tot circa 1650. Het belastingtarief was 1/8 van de huurwaarde in 1632.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nr 4017. [Opgenomen in de database van de website van het archief en het huizendata-programma His Gis]

Verponding 1730
Verpondingskohier 1733. Van dit register voor de huizenbelasting, te heffen bij de eigenaren, bestaan twee versies, een ‘Delftse’ en een ‘Haagse’ versie. De Haagse versie is informatiever. Ze geeft niet alleen de namen van de eigenaren en het bedrag waarvoor het pand werd aangeslagen, maar ook bijzonderheden over het gebruik en de verhuur van de huizen. (Het 'ordinaire' tarief van deze huizenbelasting was 1/12 van de huurwaarde) De getaxeerde belasting werd in 1733 van kracht, maar de gegevens zijn ondertekend 30-12-1730.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nr 4043 en Nationaal Archief Den Haag, Archief Financiën van Holland, no.492. [Niet digitaal raadpleegbaar]

Verponding 1795
Verpondingsregister 1795, belasting op huizenbezit. In dit register zijn betalingen bijgehouden tot 1805. Het belastingtarief bedroeg een negende van de huurwaarde. Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nrs 4063-4067. [Opgenomen in de database van de website van het archief en het huizendata-programma His Gis]

Verponding 1810
Verpondingsregister 1810, register voor huizenbelasting, bijgehouden tot 1832, toen het kadaster in werking trad. Het belastingtarief bedroeg een zesde van de huurwaarde, aanzienlijk meer dan de oudere verponding van 1795.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1 nrs 4077-4078. [Opgenomen in de database van de website van het archief en het huizendata-programma His Gis]

Volkstelling 1839
Volkstellingsregister Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 16, nrs 493-495. [Online raadpleegbaar, maar (nog) niet opgenomen in de database van de website van het archief]

Waarbrief, zie Huizenprotocol

Wacht- en tuchtgeld 1792-1811
Rekeningen van de ontvanger van het wacht- en tuchtgeld, 1792-1798, 1801-1802, 1807-1811. Deze heffing bij bewoners voor de kosten van plaatselijke diensten zoals brandweer en politiezorg.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Stadsarchief afd. I - 611 [Opgenomen in de database van de website van het archief]

Weeskamerboedel
Papieren van nalatenschappen die de Weeskamer van de Stad Delft in de 17e een 18e eeuw beheerde ten behoeve van achtergebleven weeskinderen. Daaronder bevinden zich veel boedelinventarissen en stukken over het beheer van huizenbezit. Naast de stukken van het boedelbeheer, zijn er ook zogenoemde “comparities” van de Weeskamer. Dat betreft notities of de kamer bij overleden ouders gerechtigd om op te treden, en in dien dat het geval was ook aantekeningen over dat beheer.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 72 van de Weeskamer. [De boedels zelf zijn (nog) niet gedigitaliseerd, en dus niet opgenomen in de database van de website van het archief, de Weeskamercomparities wel.]

Wijngeld 1679
Belasting op de wijnvoorraden, inzake resolutie van 17 september 1679.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 1, nr 4089. [Opgenomen in de database van de website van het archief]

Woningenquête Gezondheidscommissie
In de jaren 1906-1910 heeft de Gezondheidscommissie van de gemeente Delft de woonomstandigheden van alle goedkope arbeiderswoningen van de oude binnenstad minutieus onderzocht en per woning in een formulier vastgelegd.
Vindplaats: Stadsarchief Delft, Archief 100 van de Gezondheidscommissie; online doorzoekbaar op de website (gekoppeld aan adres in “geografie”)
 

 

Laatste versie: 16 april 2023
   
www.achterdegevelsvandelft.nl - Facebook: www.facebook.com/AchterdegevelsvanDelft - Twitter: twitter.com/AchterdgvDelft