Nadere informatie over Vlamingstraat 56

 

Kadasternummer 1832 C 707
Kadasternummers huidig C 03482, C 04216, C 04214 (⅛)
Wijk en huisnummer in de 19e eeuw wijk 4 nr. 164
Verpondingsnummer in de 18e eeuw 1243, 1242, 1241 (1240, 1239 in de poort westzijde)
Folio Huizenprotocol 1648 - 1812 497 r2, 497 r2a
Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 019r2
Monumentnummer + jaartal 96-0484. Woonhuis, 19e eeuws van karakter maar in opzet ouder. Links een bijbehorende overbouwde poort, de voormalige Brandpoort. De vroegere op de 17e eeuwse Kaart Figuratief aangegeven Brandpoort is van belang als onderdeel van de historische stedebouwkundige structuur.
Overige bronnen:

 • Archief Meisjeshuis, archief 200, inv. nr. 213, Prothocol van   bezittinge pag. 5. Ook: “Ligger van de Renten en pachten 1627-1741, met aantekeningen vanaf 1540.
 • Huizenprotocol 1585, 1648
 • Diverse testamenten, waarbrieven( zie ‘eigenaren’) .
 • Schuldbrieven 18e eeuw.
 • Eerst kohier van de tiende penning van Delft (1543), Gerrit Verhoeven, George Buzing.
 • Haardstedenregister 1600
 • Haardstedenregister 1638, inv 589II fol.65
 • Kadegeld 1667
 • Impost 1750
 • Stemregister 1803
 • Boedelbeshrijving Christiaan Bemme Not.Archief 3560 akte 170
 • Straatnamen van Delft Peter van der Krogt, pag. 257
 • De Kaart Figuratief van Delft, H.L.Houtzager e.a., pag. 90 Monumentenzorg Delft, website
Dit huis bestond tot ver in de 19e eeuw uit drie huizen achter elkaar. Ten westen ligt een poort. In de 18e eeuw werden die huizen een tijdjelang gesplitst verkocht. Rond 1724 en 1725 komen alle huizen weer bij een eigenaar. Deze heeft soms ook een huis met bleekveld diep in de poort aan de andere kant in bezit.

 

Eigenaren:

jaartal naam bron
1543 Simon Jansz. Tiende Penning (631)
1553 Symon Janszoon Tiende Penning (315)
1554 Sijmon Jansz. leertouwershuijs Archief Meisjeshuis, Prothocol bezittinge, rente 10 stuivers 8 penningen.
1561 Symon Janssoon leertouwer Tiende Penning (1963)
1585 Cornelis Everts vleeshouwer Huizenprotocol 1585, 019r2
1600 Cornelis Evertssoon vleyshouwer Haardstedenregister
1606 Evert Cornelisz. Vleijshouwer Meisjeshuis, Prothocol bezittinge
1614 Evert Cornelisz, de helft. Andere helft kinderen van zijn zuster Neeltge Testament not.Van Overgaeu 1614 ONA nr1542 fol 48
1623  Evert Cornelisz.vleijshouwer. Meisjeshuis Prothocol bezittinge
1632 Evert Cornelisz vleyshouwer. Nu zijn weduwe Maertge Gerrits Verponding 1620-1632
1635 Evert Corneliszn, Maritgen Gerrits
   
Testament langstlevende not.Guilliam de Graeff ORA 281-283 fol.97
1648 Evert Cornelisz.  vleeshouwer Huizenprotocol 1648 497r2
1654 Maertgen Gerritsdr weduwe Evert Verponding 1632-1654
1665 Grietge en Ariaentge Everts van der School Testament van Maartge Gerrits, 19-01-1664, notaris Joris Frans van der Houve, ONA 2027, nr. 4
1667 Ariaentge (en Grietge) Everts, bij “de houten brugge”. Kadegeld 1667.
1689 Arijaantje Everts van der School Testament Grietge Everts van der School, 09-12-1689, notaris Willem Westerhoven, ONA ….fol.198r
1691 Marija Everts van der School, testatrices nigte Testament Arijaantje Everts van der School, 29-12-1691, notaris Willem Westerhoven, ONA 2387, fol. 28,29
1701 Maria van der School, wed. Joh.Lantsheer
Maria † 1708                            
Schuldbrief 24 Meij 1701 ORA 13 Inv 261 Lib 5 O fol 8
……. Willem Brentjes, met het achterste deel van het huis van Maria van der School Huizenprotocol Waarbrief 3l 214 (niet aanwezig)
1709 Willem Brentges  groot woonhuis, bijhuisge, schuijr, stallinge, thuijntjeen erve met eigen gank ofte poort ende loots voor aan de straat Schuldbrief 4 mei 1709 Inv. 262, Lib. 5, fol 178v en 179
……….. Geertruijd Makreel (oudere zus van Jacobmijntje) Archief Meisjeshuis
1716 Dammes Outshoorn ende Jacobmijntje Makreel, egteluijden, huis ende erve met een huijsgen, belent ten westen de gank off poort van Willem Brentges, hebben ook nog een tuin met tuijnhuisje NZ Fortuinstraat.                                                                                                   Schuldbrief 12 mei 1716 Inv 263 Lib 5T fol 109
1717 Jacobmina Macreel, wed. Outshoorn “haer huijsinge, erve ende bijhuijsinge”. Dammas †  sept 1716. Schuldbrief 1 mei 1717 inv 263 Lib 5 T fol 172
1718 Hillegond Boda, huijsvrouw Willem Brentjes, “jegenwoordig in Oostindien” , huis en erf Noordzijde Vlamingstraat, “over de houten brugge”.                                                                      Schuldbrief 12 januari 1718 inv 263 Lib 5 Tf ol 215
1720 Hillegond Boda, weduwe Willem Brentjes, huis en erf, “overgeset ten prothocolle fol. 497”. Schuldbrief 29 jan 1720 inv 264 Lib 5W fol 6
1723 Harmanus Heijting, huis en erf, noordzijde Vlamingstraat, ten westen de gang of poort van de Wed. Brentjes.
(Sijnde dit verkogte belast met een Rentje van tien Stuijvers agt penningen ten behoeve vant Meijsjeshuijs)
Decreetbrief Camer van Caritaten voor Jacobmina Makreel, Waarbrief 3O 030 (niet aanwezig)
1723 Everd Waddingsche, huis, schuur, stallen, getuijntje en erf, met eigen gang ofte poort ende een loots voor aan de straat, noordzijde Vlamestraet, gekocht van de Weduwe Brentjes. (Vrij ende onbelast) Waarbrief 5X165
1724 Machiel Schielder, huis ende erve Vlamestraat noordzijde, over de houte brugge, gekocht van Heijting. (Belast met Rentje van tien stuijvers agt penningen sjaers ten behoeve vant meisjeshuijs) Waarbrief 5x218
1724 Machiel Schielder, huijs, schuur, stallinge, thuijntje ende erve met een eigen gang of poort ende loots voor aan de straat, gekocht van Everd Waddingsche. (Vrij ende onbelast) Waarbrief 5X218v
1724 Machiel Schielder, ivm koop huis Vlamingstraat. Geleend van Harman Heijting. Schuldbrief 1 feb. 1724, inv. 264 Lib 5W fol 239v
1725 Hendrik Landman en zijn echtgenote Johanna Schippers, beide huizen van Machiel Schielder, uitkoop op de hand, acte 28-06-1725. Johanna was de weduwe van Machiel. Huizenprotocol, acte niet aanwezig.
Digitale Stamboom
1734 Hendrik Landman, heeft een huis aan de straat (nr. 1243) en vier huizen (of grond) in de poort. Verponding 1734
1759 Johannes Bemme, met de verpondingsnummers 1243, 1242 en 1241, betaalt een ‘rentje’ van tien stuivers en acht penningen per jaar aan Meisjeshuis. Waarbrief 6R191
1771 Johannes Bemme, drie huizen ende erven, agter en annex den anderen, Noordzijde Vlamingstraat, als een Huijs op de Hoek van zeekere poort en twee huijsjes achter gem. Huijs in dezelve poort. Schuldbrief 8 juli 1771, inv. 273 Lib 6X fol 150
1795 Johannes Bemme, heeft dan vier huizen plus stukje grond met de verpondingsnummers 1243 aan de straat, 1242, 1241, in de poost westzijde en 1240 en 1239 in de poort oostzijde. Verponding 1795
1796 Johannes Bemme de Oude, het huis en erf waar hij woont, twee huisjes en een tuin in een poort daarnevens, en een huis en erf hoek Houthaak. Deze Bemme †  1799 Schuldbrief 16 julij 1796, inv. 276, lib.7K fol. 55
1803 Christiaan Bemme (zoon van Bemme de Oude) Stemregister
1810 Johannes Bemme (broer Christiaan?) Verponding 1810
1810   Willem Isaäc Vaillant, looier Verponding 1810
……  Willem Isaäc Vaillant, looier Delft Kadaster. art. 1471
1850  Tijmen Bastiaan Huurman Veiling, notaris Jacobus Vernee, akte 10 okt. 1850
1850 Tijmen Bastiaan Huurman, metselaar Kad. art. 3442
1881 Daniel Huurman, aannemer, verkoop door vader Tijmen, koopt ook Vlamingstraat 58, het buurhuis ten oosten. Notaris A.M.Schagen van Leeuwen, 16 dec. 1881 akte 229
1882 Daniel Huurman aannemer Kad.art. 9826
1921 Petrus Dirk Elskamp, fotograaf Kad.art. 11909
1954 Lambertus G.A.M.Korsten, fotograaf Kad.art.  17204(402)
1977 Andries Jacobus Kemper  

Terug naar verhaal Vlamingstraat 56